Get Adobe Flash player

หมวดวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดทัศนศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทอิชิตัน จำกัด และโครงการพระราชดำริในจังหวัดภาคเหนือ  วันที่ 10-10 ธันวาคม พ.ศ.2558