Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บหมวดวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดทัศนศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทอิชิตัน จำกัด และโครงการพระราชดำริในจังหวัดภาคเหนือ  วันที่ 10-10 ธันวาคม พ.ศ.2558