Get Adobe Flash player

ืร่วมแรงร่วมใจเชียร์ตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่30  วันที่6 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) จังหวัดนครศรีธรรมราช