Get Adobe Flash player

ลำดับที่

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ

ไฟล์งาน

ระดับชั้น

1

สิ่งประดิษฐ์โคมไฟภาพวาด

1. นางสาวภรณ์ทิพย์ ดวงผาสุข

2. นางสาวศุภนิดา ด้วงทิพย์

3. นางสาวประภัสสร ต๊ะแก้ว

 

ปวช.

2

สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากตัวหนีบไม้

1. นางสาวพรชิตา มีแก้ว

2. นายธันวา โมชาวนา

 

ปวช.

3

สิ่งประดิษฐ์โต๊ะเคลื่อนที่จากไม้ยาง

1. นางสาวทรรศนีย์ ตลอดภพ

2 .นางสาวกมลทิพย์ เอกพจน์

 

ปวช.

4

สิ่งประดิษฐ์กระเป๋าจากปุ่มคีย์บอร์ด

1. นายโกศล บึงหนองอ้อ

2. นายชยากร คงสุวรรณ

3. นางสาวกมลวรรณ อุปการดี

 

ปวช.

5

สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษลัง

1. นายสยามินทร์ สุขชัย

2. นายเจนณรงค์ ตะไมล์

3. นางสาวอทิติยา เสือทอง

 

ปวช.

6

สิ่งประดิษฐ์เก้าอี้จากไม้

1. นายสมโชค  สิงจานุสงค์

2. นายอรรถกานต์  รามเจริญ

3. นายพงศ์พิพัฒน์  รัตนราช

 

ปวช.

7

ระบบบริหารจัดการร้านเช่า VCD กรณีศึกษาร้าน ป.วิดีโอ

1. นายณัฐิวุฒิ ฉิมมณี

2. นางสาวทวินันท์ คุ้มครอง

ปวส.

8

ระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ กรณีศึกษาร้านกาแฟขี้ชะมด

1. นายสุรพงษ์ คงบุญรักษ์

2. นายชนะวัตร มนตรีประสาท

ปวส.

9

ระบบบริหารจัดการร้านข้าวเกรียบ กรณีศึกษาร้านข้าวเกรียบแม่ยุพา

1. นายถิรนัย บุญศิลป์

2. นางสาวนัชญาวดี  คงมี

ปวส.

10

ระบบจองคิวร้านเสริมสวย ร้านบิวตี้ซาลอน บาย พี่กุล

1.นายพงศธร  ทวนทอง

2.นางสาวบุญวันวิสา  ชุมสุวรรณ

ปวส.

11

ระบบบริหารจัดการการ เบิก - จ่าย พัสดุ กรณีศึกษา สหกรณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

1.นายนนทวัฒน์ งามเชย

ปวส.