Get Adobe Flash player

ลำดับที่

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ

ไฟล์งาน

ระดับชั้น

1

สิ่งประดิษฐ์หุ่นเหล็กตั้งโต๊ะ

1.  นายชินดนัย  เมืองวงศ์ษา

2.  นางสาวน้ำฝน  เมืองอุดม

3.  นางสาวดารารัตน์  อาจคงหาญ

 

ปวช.

2

สิ่งประดิษฐ์พัดลมจากล้อรถยนต์

1.  นายคุณานนท์  สกลนคร

2.  นางสาวเพ็ญนภา  นันทวโนทยาน

 

ปวช.

3

สิ่งประดิษฐ์โคมไฟระย้าจากหวาย

1.  นายสิรภพ  สุดทุ่ม

2.  นายขจรศักดิ์  เนตรัก

3.  นางสาวธาลิณี  ทองนพภา

 

ปวช.

4

สิ่งประดิษฐ์โคมไฟระย้าจากก้นขวดน้ำอัดลม

1.  นางสาวณัฎฐา  ขันเงิน

ปวส.

5

สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากไม้ไอศกรีม

1.  นางสาวจุฑามณี  บัวแก้ว

2.  นางสาวเสาวรส  ชนะ

 

ปวส.

6

สิ่งประดิษฐ์เคาท์เตอร์จากกระป๋องนม

1.  นางสาวปิยะวรรณ  นาครักสุด

2.  นางสาวกฤษณา  บุญซ้อน

ปวส.