Get Adobe Flash player

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช. จำนวนเงิน  10000. บาท3. ดร.ณัฐวุฒิ  ภารพบผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. จำนวนเงิน  10000. บาท2. ดร.วิภาพรรณ  ชูทรัพย์นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา  จำนวนเงิน  5000  บาท1. ดร.ศุภเสฏฐ์  คณากูล(ณ วันที่ 12 มกราคม 2560) มีดังต่อไปนี้รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือคณะครู นักเรียน นักศึกษา. วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ. ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2560