Get Adobe Flash player

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับจริงวันที่  23  มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอาคารวังเด็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ