Get Adobe Flash player

นักเรียน ปวช.1-3 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ  วัดป่าท่าไท อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี #อาจารย์ธงชัย แนบเนียน ประธานโครงการ