Get Adobe Flash player

ลำดับที่

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

ชื่อ-สกุล ผู้จัดทำ

ไฟล์งาน

ระดับชั้น

1

โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายสบู่เปลือกมังคุด

1. นายเพ็ญเพชร  เพ็ญสมบูรณ์

2. นายภานุวัฒน์  สุขสวัสดิ์

3. นายอธิศ  เนื้อแก้ว

4. นางสาววราภรณ์  พินิหาร

5. นางสาวธิดารัตน์  ทิมโต

 

ปวช.

2

โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพร

1. นายอานนท์  ชูวัจนะ

2. นายทศพล  ยิ่งยง

3. นายบุญฤทธิ์  พัฒน์ทอง

4. นายณัฐพล  บุญทุล

5. นายยุทธนา ไทยถาวร

 

ปวช.