Get Adobe Flash player

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2566 ณ ห้องประชุมอาคารวังวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยมีนางสาวสาริยา  มัยโภคา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล แนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย และได้ทำความรู้จักกับครูและบุคลากรอีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัก และปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๖