Get Adobe Flash player

 

 

 

ปีการศึกษา 2535 - ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประเภทอาชีวศึกษา

จากเขตการศึกษา 3

- ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทอาชีพ

ปีการศึกษา 2536 - ได้รับรางวัลอุทยานการศึกษา จากองค์การยูเสต

ปีการศึกษา 2537 - ได้รับรางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

จากจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร

- ได้รับรางวัลครูดีศรีชุมพร จากสำนักงานคณะกรรมการ

คุรุสภาจังหวัดชุมพร

ปีการศึกษา 2543 - ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2547 - ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

ปีการศึกษา 2549 - ได้รับถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

จากการแข่งขันเรือยาว ประเภททีมนักเรียน จากงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

- นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2550 - ได้ครองถ้วยประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

จากการแข่งขันเรือยาว ประเภททีมนักเรียน จากงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นปีที่2