Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546

***********************

 

ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ3ปี หลังจากหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

การจัดการเรียนการสอน

สาขาการบัญชี

สาขาการขาย

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อผลิตกำลังคนเป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม  สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เวลาเรียน

ในปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน   ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 (ภาคเรียนละ 18สัปดาห์)  คาบละ 60 นาที (1 ชั่วโมง)

************************CBAC เริ่มทำการสอนตั้งแต่ วันอังคาร – วันเสาร์************************

หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

ปวช. 1 – 3             108  หน่วยกิต (การบัญชี)

ปวช. 1 – 3             107  หน่วยกิต (การขาย)

ปวช. 1 – 3             102  หน่วยกิต (คอมพิวเตอร์)

โครงการ 160 ชั่วโมง (4 หน่วยกิต)

ฝึกงาน  1  ภาคเรียน

การสำเร็จการศึกษา

ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา

ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินทุกภาคเรียน

ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

 

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาพาณิชยกรรม


สาขาการบัญชี

สาขาการขาย

สาขาคอมพิวเตอร์

1.หมวดวิชาสามัญ

1.1 วิชาสามัญทั่วไป

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

2. หมวดวิชาชีพ

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

2.3 วิชาชีพสาขางาน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

4. ฝึกงาน

(10 สัปดาห์)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

หน่วยกิต

18

8


10

16

37

4

15

หน่วยกิต

18

8


10

16

36

4

15

หน่วยกิต

18

8


10

16

36

4

10

รวม

108

107

102

 

หมวดวิชาสามัญ

วิชาสามัญทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 , 2 , 3

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 , 2

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

กลุ่มภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,โครงการวิทยาศาสตร์

หมวดวิชาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

การจัดการธุรกิจเบื้องต้น

การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ธุรกิจทั่วไป

วิชาชีพสาขาวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 – 3

กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษา