Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

************************


หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร

การเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง โดยสามารถนำรายวิชาไปจัดฝึกในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน

สามารถถ่ายโอนผลการเรียน

เวลาเรียน

ปีการศึกษา  2 ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์  ภาคเรียนฤดูร้อน 5 สัปดาห์

คาบละ 60 นาที (ตั้งแต่วันอังคาร – วันเสาร์)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. หรือเทียบเท่า 2 ปี

หน่วยกิต

ปวส.1 ปวช. (การบัญชี) 85 หน่วยกิต

ปวส.1 ปวช. (การตลาด) 94 หน่วยกิต

ปวส.1 ปวช. (คอมพิวเตอร์) 87 หน่วยกิต

ปวส.1 ม. (การบัญชี) 108 หน่วยกิต

ปวส.1 ม. (การตลาด) 108 หน่วยกิต

ปวส.1 ม. (คอมพิวเตอร์) 104 หน่วยกิต

โครงสร้าง แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา

หมวดวิชาสามัญ

หมวดวิชาชีพ

หมวดวิชาเลือกเสรี

ฝึกงาน

กิจกรรมเลริมหลักสูตร


การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพและหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา

ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา

ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินทุกภาคเรียน

ประเมินผ่านมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา