กำหนดเปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน  เทอม2 ปีการศึกษา2564